Primarul Petre Urziceanu este susținut de Filiala Constanța a PNL pentru un nou mandat de primar al orașului Negru Vodă, pentru a continua dezvoltarea și modernizarea localității

Petre Urziceanu, primar Negru Vodă. FOTO CTnews

Primarul Petre Urziceanu este susținut de Filiala Constanța a PNL pentru un nou mandat de primar al orașului Negru Vodă. Realizările de până acum, proiectele aflate în derulare, dar, mai ales viziunea de viitor, de modernizare a localității, sunt principalele motive care îl determină pe primarul în funcție să intre într-o nouă competiție electorală.

Sub administrarea liberală a primarului Petre Urziceanu, orașul Negru Vodă a cunoscut dezvoltarea și a înregistrat o modernizare evidentă, dovadă fiind proiectele finalizate dar și cele aflate în lucru.

Petre Urziceanu a vorbit despre proiectele finalizate:

-Modernizare drumuri în interiorul localităților: sat Darabani, Vâlcelele, Secția Darabani și Negru Vodă – modernizarea a 14,04 km de drumuri în sat Darabani și sat Vâlcelele. În acest sens s-au realizat în cadrul proiectului lucrări de modernizare a 14,04 km, din care 8,19 km în sat Darabani și 5,85km în sat Vâlcelele. -Extindere și reabilitare sediu Serviciu de Ambulanță Public. -Reparații și reabilitare din bugetul local al orașului Negru Vodă a următoarelor clădiri: Grădinița cu program normal, Clubul Pensionarilor, Casa de cultură, sediul administrative Secția Darabani, interiorul sediului Primăriei, care a fost dotat și cu mobilier nou. -Înființare loc de joacă în curtea Grădiniței cu program normal din Negru Vădă. -Achiziție imobil – Hala metalică din strada Sănătății 3A (HALA ALBASTRĂ) achizitionată integral de Primăria orașului Negru Vodă. -Achiziție utilaj multifuncțional cu toate accesoriile pentru întreținere drumuri vară/iarnă – utilajul achiziționat nou, prin Fonduri Europene în valoare de 400.000 de euro , iar Primăria a contribuit cu 2% din valoarea acestuia, -Reabilitare iluminat public Negru Vodă, Darabani, Vâlcelele și Secția Darabani – au fost înlocuite toate lămpile de iluminat existente cu lămpi tip led, eficiente energetic.-Extindere iluminat public în zona A, din Negru Vodă, -Extindere iluminat public în zona Aleea Platformei, Negru Vodă (fost Complex de porci). -Achiziție buldoexcavator nou. -Dotare sediu Primărie cu echipamente IT. -Implementare program de cadastrare generală finanțat prin Fonduri Europene perioada 2021-2026.

În același timp, pe raza orașului Negru Vodă, avem în derulare mai multe proiecte, în mare parte, realizate din finanțări externe. Astfel în acest moment, pe raza UAT Negru Vodă se lucrează la:

-Grădinița nouă, cu program prelungit în orașul Negru Vodă. Valoarea totală a investiției este de 3.146.328,70 lei, finanțarea este asigurată din fonduri Guvernamentale, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Clădirea Grădiniței cu program prelungit a fost concepută cu un minimum de funcțiuni pentru a satisface cerințele unui program educațional modern concentrat pe copiii de vârsta preșcolară împărțiți pe patru grupe de vârstă, respectiv grupa I între 3-4 ani, grupa II între 4-5 ani și grupa III între 5-6 ani. Clădirea a fost concepută în regim de demisol parțial, parter și un etaj parțial, pe fiecare nivel adoptându-se funcțiuni specifice pentru o grădiniță cu un program prelungit.

-Ansamblu de locuinte sociale, pentru îmbunătățirea serviciilor sociale și a spațiilor publice urbane pentru populația Orașului Negru Vodă. Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.287.337,54 lei, AXA 13, fonduri europene. Obiectivele specifice ale proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile prin edificarea a 8 clădiri cu regim de înălțime P+1E și a 3 clădiri cu regim de înălțime P+2E cuprinzând 34 locuințe sociale, 18 apartamente cu două camere și 16 apartamente cu trei camere în intravilanul orașului Negru Vodă, strada Platformei nr. 1, o zonă cu case, cu populație marginalizată și situație economică precară (zona urbană marginalizată). Acest obiectiv specific contribuie la îndeplinirea obiectivului general, reprezentând la nivelul Orașului Negru Vodă o primă investiție de acest tip prin care se urmărește îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile. Asigurarea unor condiții decente de locuit pentru persoanele defavorizate le va oferi acestora posibilitatea de a-și depăși condiția socială și economică precară creându-se astfel premisele necesare reintegrării în societate și pe piața forței de muncă.

-Îmbunătățirea accesibilității investiției propuse prin proiect, prin amenajarea corepunzătoare a aleilor pietonale (trotuare) și a spațiilor verzi adiacente drumurilor publice ce asigură legatura între partea estică și vestică a orașului Negru Vodă. În plus, se dorește înlocuirea mobilierului urban amplasat pe acest traseu dar și iluminarea corespunzătoare și instalarea unui sistem de supraveghere video. Acest obiectiv specific contribuie la îndeplinirea obiectivului general deoarece traseul format din strada Platformei, Cerchezului, Stadionului, Șoseaua Constanței, str. Gladiolelor și Mangaliei tranzitează orașul Negru Vodă, prin centrul acestuia, fiind evident că de beneficiile investiției se vor bucura toți locuitorii, precum și alte persoane care tranzitează orașul, cu atât mai mult cu cât Negru Vodă este punct de trecere frontieră, fiind situat la granița dintre România și Bulgaria.

-Construire Școală cu clasele 0-4 și Salăde sport sat Darabani. Valoare totală proiect: 4.015.562,98 lei – FONDURI EUROPENE, AXA10 Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Construirea și dotarea corespunzătoare a unui ansamblu infrastructural compus din clădire școală, clădire sală de activități sportive, teren multifuncțional, teren de joacă și gradină botanică în care să funcționeze în condiții optime instituția publică de învaățământ Școala nr.1 Darabani pentru a oferi pe termen lung servicii educaționale la standarde înalte de calitate pentru elevii din satele aparținătoare ale Orașului Negru Vodă. 2. Reducerea riscului de părăsire timpurie a învățământului obligatoriu primar și gimnazial pentru elevii din zona rurală aparținătoare de Orașul Negru Vodă prin crearea și dotarea corespunzătoare în cadrul infrastructurii educaționale a unei săli special amenajate și dotate pentru derularea programelor extracuriculare de sprijin și remediere. Școala va fi în măsură să deruleze aceste programe cu profesionalism și la standarde înalte de calitate reducând astfel riscul de părăsire a sistemului, crescând calitatea actului instructiv-educativ și totodată șansele elevilor de a urma o carieră școlară de succes după terminarea clasei a IV-a. Prin implicarea în activitățile extrașcolare de sprijin și remediere aferente acestor programe, elevii vor fi sprijiniți și stimulați către progres și perfomanță. Se creează astfel șanse reale de a continua cu succes cariera școlară în învățământul gimnazial și liceal și ulterior în învățământul universitar și preuniversitar.

-Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare Liceu Teoretic. Valoarea totală proiect: 9.725.178,76 lei – FONDURI GUVERNAMENTALE prin PNDL. Rezultat: reabilitarea, consolidarea, modernizarea și extinderea corpului de liceu existent. Rezultate: Realizarea și dotarea unor spații educaționale care să permită derularea procesului educativ pentru elevi și liceeni; Realizarea și dotarea unor spații educaționale care să permită derularea procesului educativ pentru elevi și liceeni; Realizarea și dotarea unor spații de servire ce vor permite servirea unei mese (în pauză) pentru elevi și liceeni; Dotări exterioare necesare spațiului educațional și de recreere al elevilor și al liceenilor; Îmbunătățirea calității procesului de învățământ și a performanțelor elevilor.

-Îmbunătățirea infrastructurii cultural-recreative și a spațiilor publice urbane pentru populația Orașului Negru Vodă, Contract de finanțare NR. 7631/17.03.2022 Data începerii proiectului 01/02/2022, valoare totală proiect: 21.750.236,36 lei, Componenta A investiția “Construire centru multifuncțional de tineret în Oraș Negru Vodă” – șos. Mangaliei, nr. 35 Componenta B investiția “Reabilitare teren de sport și agrement de mici dimensiuni” – str. Zorelelor, nr. 22 B. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calității vieții locuitorilor Orașului Negru Vodă, prin măsuri integrate ce vizează îmbunătățirea serviciilor recreative și îmbunătățirea spațiilor urbane. Revitalizarea fizică a infrastructurii de bază, propusă prin toate cele trei investiții ale proiectului, va avea impact pozitiv asupra calității vieții, construirea centrului multifuncțional și reabilitarea terenului de sport și agrement aducând cu sine un aer proaspat în zonele de realizare a investițiilor. Suprafețe: Teren multisport în suprafață de 800 mp; în perioada de iarna pe suprafața acestui teren multisport va fi amplasat un patinoar demontabil în suprafață de 600 mp cu dimensiunea de 20x30m. Teren de tenis în suprafață de 261,80 mp; Teren de fitness în suprafață de 137,80 mp; Suprafața betonată ramasă neacoperită pentru circulații – 389,40 mp; Suprafața rigolă pluvială – 23 mp.

Petre Urziceanu a prezentat și câteva proiecte pentru umătorul său mandat.

-În domeniul infrastructurii:  -Reabilitare și modernizare artere principale și secundare (trotuare, locuri de refugiu, spații verzi); – Modernizarea drumurilor din lotizările de case și din lotizarea agro-industrială; – Reabilitarea rețelei de captare a apei pluviale prin conectarea rețelelor de rigole și reabilitarea canalului colector central; – Creare locuri de parcare și decongestionarea traficului din zonele aglomerate.

Pentru siguranța cetățeanului avem în vedere: -Extinderea sistemului de supraveghere video în orașul Negru Vodă cât și în satele aparținătoare și conectarea camerelor la un dispecerat 24/24 de ore; – Pază în toate unitățile de învățământ și supravegherea video a acestora.

Pentru sectorul economic: -Vitalizarea zonei agro-industriale prin înființarea unui parc industrial; -Corelarea strategiei locale de dezvoltare cu potențialul de dezvoltare a sectorului privat în vederea susținerii antreprenorilor pentru accesarea fondurilor europene dedicate lor în cadrul liniilor de finanțare; – Realizarea unui plan și a unei strategii pentru atragerea de investitori în zonă.

Mediul înconjurător, va fi în atenția noastră prin: Reducerea taxei de gunoi menajer prin implementarea și eficientizarea colectării selective a deșeurilor; -Înființarea de piste de biciclete atât în intravilan cât și extravilanul localităților, înființarea de trasee pentru bicicliști, promovarea mersului pe bicicletă și a mișcării în aer liber; – Înființarea de pajiști melifere; – Realizarea unui parc de agrement cu rampe de skateboard și aparate fitness; – Ecologizarea terenurilor extravilane din vecinătatea localităților; – Realizarea de platforme de gunoi de grajd și gestionarea acestora la nivel de UAT.

Calitatea vieții cetățenilor o vom îmbunătăți prin: Anveloparea blocurilor din oraș (termoizolare, refacere/realizare acoperiș, înlocuire instalații comune, salubrizare și igienizare spații comune, refacere fațade); – Extinderea și modernizarea iluminatului public inteligent; – Extinderea rețelei de gaze naturale; – Realizare rețea de apă și canalizare în zonele lotizate; – Reabilitarea termică și reducerea consumurilor de energie pentru clădirile publice.

În continuare, învățământul va reprezenta o prioritate a mea. Astfel voi avea în vedere: Reabilitarea rețelei școlare; – Acordarea de burse sociale, de merit, vouchere pentru rechizite; – Programe de tip a doua șansă, cercuri tematice; – Dotare unități de învățământ cu spații exterioare pentru recreere/învățare nonformală; -Măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare și a accesului la activități de învățare online prin identificarea nevoilor și a soluțiilor de dotare cu echipamente informatice și conectare la internet.

Pentru încurajarea practicării sportului, vom reabilita stadionul și terenul de sport sintetic; avem în vedere promovarea și susținerea sportivilor și antrenorilor echipei locale de fotbal C.S. Negru Vodă; – Deschiderea și a altor ramuri de sport ale Clubului Sportiv Ngru Vodă cum ar fi: atletism, handbal, ciclism, karate etc.

În ceea ce privește sănătatea și socialul, intenționăm să înființăm un centru de permanență și cabinete medicale tip ambulatoriu prin reabilitarea clădirii fostului dispensar; – Facilități concrete acordate medicilor pentru prestarea serviciilor medicale la nivelul UAT Negru Vodă în vederea asigurării unui act medical de calitate; – Tichete pentru gratuitate analize medicale; – Construirea unui centru social pentru persoanele defavorizate.

Reforma în administrație și transparența activității publice, o vom realiza prin: -Digitalizarea actului administrativ; – Înlesnirea plății taxelor și impozitelor online; – Înființarea serviciului de utilitate publică și reorganizarea compartimentului administrative-gospodăresc și de salubritate.

Cultura, patrimonial și turismul vor fi în atenția noastră prin: Repararea, restaurarea, consolidarea și modernizarea unităților de cult; -Promovarea identității locale (ansamblu de dansuri folclorice); – Promovarea și sprijinirea producătorilor locali.

-Vom construi Insule Ecologice Digitalizate în orașul Negru Vodă, Nr. contract de finanțare: C3I1B0122000133 Valoare finanțare: 2.199.016,50 lei fără TVA. Investiția propusă are ca scop principal sprijinirea comunităților locale în vederea adaptării la un sistem de gestionare a deșeurilor eficient, necesar și modern prin înființarea și dotarea celor 25 de insule ecologice digitalizate. Potențialul economic al investiției propuse este unul ridicat, ținând cont de efectele implementării insulelor ecologice digitalizate la nivelul orașului. Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate: deșeuri de hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal; deșeuri de sticlă; deșeuri biodegradabile; deșeuri reziduale.

-Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în orașul Negru Vodă, Nr. contract de finanțare: C3I1A0122000283 Valoare finanțare: 3.830.914,00 lei fără TVA. Finanțarea obiectivului „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în orașul Negru Vodă, județul Constanța” urmărește dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin crearea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

– Elaborare în format digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Nr. contract de finanțare: 131553 din 21/11/2022 Valoare finanțare: 322.190,72 lei fără TVA. Obiectivul principal este acela de a elabora Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orașul Negru Vodă, în conformitate cu cerințele europene și naționale și de a se identifica nevoile de investiții/măsuri pe termen scurt, mediu și lung, care să ducă la continuarea dezvoltării orașului. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) conturează strategii, inițiative de politici, proiecte cheie și priorități în vederea unui transport durabil, care să susțină dezvoltarea sustenabilă, din punct de vedere economic, social şi al protecţiei mediului, în regiunile polilor de creştere.

-Înființare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Negru Vodă, județul Constanța Nr. contract de finanțare: 3312/10.04.2024 Valoare finanțare: 878.701,95 lei fără TVA, Obiectivul principal îl reprezintă crearea a 12 puncte de reîncărcare, prin montarea a 6 stații de reîncărcare, în oraș, după cum urmează: Stația de reîncărcare nr. 1 și nr. 2 – Șoseaua Constanței; Stația de reîncărcare nr. 3 și nr. 4 – Șoseaua Independenței, nr. 15; Stația de reîncărcare nr. 5 și nr. 6 – Zona „Punctul de trecere al frontierei”.

-Creșterea Eficienței Energetice Imobil Grădiniță Oraș Negru Vodă Nr. contract de finanțare: 8717 din 23/01/2023 Valoare finanțare: 1.469.189,66 lei fără TVA, Obiectivul general al investiției constă în creșterea performanței energetice a grădiniței din orașul Negru Vodă, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzire. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice sunt: Îmbunătățirea eficienței energetice prin efectuarea lucrărilor de reabilitare termică ce determină costuri mai mici în cadrul instituției; – Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire și reducerea consumului anual de energie primară;

-Renovare energetică moderată a clădirii Primăriei Orașului Negru Vodă, Nr. contract de finanțare: 8718 din 23/01/2023 Valoare finanțare: 2.489.889,85 lei fără TVA. Obiectivul general al investiției constă în creșterea performanței energetice a sediului administrativ al Primăriei Orașului Negru Vodă, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzire.

-Creșterea Eficienței Energetice Imobil Cămin Cultural – Cinematograf Oraș Negru Vodă Nr. contract de finanțare: 20236 din 17/02/2023 Valoare finanțare: 1.281.030,29 lei fără TVA. Obiectivul general al investiției constă în creșterea performanței energetice a CĂMINULUI CULTURAL – CINEMATOGRAF din Negru Vodă, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzire.

– Înființare spații verzi prin reconverise teren degradat în Negru Vodă, pe strada Recoltei (fost Gildău) Prin proiectul analizat se propune realizarea pe amplasamentul cu suprafața de 14.338,00 mp a unui parc în cadrul localității, prin reconversia terenului degradat identificat de autoritățile localității în zona de nord a acesteia. Investiția presupune înființarea de: pistă biciclete (material permeabil); amfiteatru (materiale naturale – iarbă, piatră); prototip “casa smart” – care este independentă energetic și care să integreze soluții bazate pe natură: materiale de construcții prietenoase cu mediul, izolații, fațade și acoperiș verde, minipanou fotovoltaic – respectarea principiului DNSH; statie compost; coșuri gunoi cu colectare selectivă; iluminat în parc cu stâlpi independenți energetic, conținând celulă fotovoltaică; labirint din gard viu – cu introducerea din loc în loc a unor obstacole ce pot fi depășite dacă participanții pot răspunde la anumite întrebări legate de mediu, biodiversitate, etc; echipamente fitness de exterior. Valoarea investiției: 8.947.850,77 lei (inclusiv TVA). Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Și nu în ultimul rând, am în vedere construirea unui parc fotovoltaic pentru autoconsum UAT – strada Gării, cu putere de 400 kWp, ce va compensa consumul de energie electrică a UAT-ului prin reducerea drastică a facturilor de energie electrică.

Petre Urziceanu a vorbit și despre susținerea pentru candidatul PNL la președinția CJ Constanța, Florin Mitroi.

”În realizarea proiectelor viitoare, voi avea susținerea viitorului președinte al Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, un primar dedicat oamenilor, un primar care a devenit, în cei 20 de ani de când se află în fruntea comunei Valu lui Traian, un model și un exemplu pentru toți primarii. Viziunea sa va fi acum extinsă la nivelul întregului județ, iar rezultatele vor fi, cu siguranță, uimitoare pentru noi toți,” a concluzionat primarul Petre Urziceanu, candidatul PNL Constanța pentru funcția de primar al orașului Negru Vodă.

– Comandat de Partidul Național Liberal – Filiala Constanța
– Executat de SC CityVision Media SRL – portal: www.ctnews.ro
– CUI mandatar financiar coordonator: 21240015

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*