Examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici, organizat de Primăria Medgidia

Primăria Medgidia. FOTO Adrian Boioglu
Primăria Medgidia. FOTO Adrian Boioglu

Primăria Municipiului Medgidia organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare din cadrul aparatului propriu, în conformitate cu prevederile art. 476 – art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 08.11.2023, la sediul din strada Republicii, nr. 9, bl. G2, Parter.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Compartiment Relații Publice și Presa

Bibliografia:

Constituția României, republicată;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare.

Tematica:
– Reglementări privind Titlul I ți II  din Constituția României;

Reglementări privind funcția publică;

Reglementări privind administrația publică locală;

Reglementări privind răspunderea administativă;

  1. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral;

Reglementări privind Legea nr.544/2001 privind liberul access la informațiilor de interes public cu modificările și completările ulterioare;

Compartiment Centru de Informare Cetățeni

Bibliografia:

Constituția României, republicată;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica:
– Reglementări privind Titlul I ți II  din Constituția României;

Reglementări privind funcția publică;

Reglementări privind administrația publică locală;

Reglementări privind răspunderea administativă;

  1. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral;

Reglementări privind Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Compartiment Asistență Socială Protecția Copilului și a Familiei

Bibliografia:

Constituția României, republicată;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

Tematica:
–  Reglementări privind CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale  din Constituția României;

Reglementări privind funcția publică;

Reglementări privind administrația publică locală;

Reglementări privind răspunderea administativă;

  1. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral.

Legea nr. 272/2004 – Capitolul VI – Secțiunea a 4 -a;

  1. nr. 691/2015 – integral.

Compartiment Urmărire Executare Silită Persoane Juridice

Bibliografia:

Constituția României, republicată;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica:
–  Reglementări privind CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale  din Constituția României;

Reglementări privind funcția publică;

Reglementări privind administrația publică locală;

Reglementări privind răspunderea administativă;

  1. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral;

U.G. nr.118/2006 privind înființarea, oraganizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare;- integral.

Titlul I și IX din Legea nr. 227/2015;

Titlul I-VIII din Legea nr. 207/2015.

Compartiment Evidența Populației

Bibliografia:

Constituția României, republicată;

Titlul I și II ale părții a VI -a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;

O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele identitate ale cetățenilor români.

Tematica:
–  Reglementări privind CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale  din Constituția României;

Reglementări privind funcția publică;

Reglementări privind administrația publică locală;

Reglementări privind răspunderea administativă;

  1. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral.

Secțiunea a IV a din H.G. nr. 295/2021.

U.G. nr.97/2005 – Capitolul IV.

Desfășurarea examenului:

– Proba scrisă în data de 08.11.2023, ora 10,00.

– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: sediul din str. Republicii, nr.9, bl.G2, Parter.

– Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data afișării, respectiv 10.10.2023 – 30.10.2023 la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Badea Violeta – consilier superior – Serviciul Resurse Umane, SSM și PSI, care va conține în mod obligatoriu:

formularul de înscriere;

copie carnet de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pe ultimii doi ani.

adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

– Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 31.10.2023 – 06.11.2023 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care  se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*