Vrei să lucrezi la Jandarmerie? Se fac angajări în județul Constanța

Irina Drăgan, angajată a Jandarmeriei. FOTO Facebook
Irina Drăgan, angajată a Jandarmeriei. FOTO Facebook

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante de subofiţer (ordine publică/pază şi protecţie instituţională) din structurile operative ale Jandarmeriei Române prin rechemare în activitate, astfel:
– 1 post de subofiţer pază principal – Grupa 1 jandarmi pază instituţională Hârşova din cadrul Plutonului 2 Jandarmi Hârşova din Detaşamentul 8 Jandarmi Cernavodă;
– arma jandarmi, specialitatea militară – protecţie instituţională;
– 3 posturi de subofiţer operativ principal – Grupa a 2-a jandarmi supraveghere şi intervenţie Hârşova din cadrul Plutonului 2 Jandarmi Hârşova din Detaşamentul 8 Jandarmi Cernavodă;
– arma jandarmi, specialitatea militară – ordine şi siguranţă publică;
– 1 post de subofiţer operativ principal (şi conducător auto) – Grupa a 2-a jandarmi supraveghere şi intervenţie Hârşova din cadrul Plutonului 2 Jandarmi Hârşova din Detaşamentul 8 Jandarmi Cernavodă;
– arma jandarmi, specialitatea militară – ordine şi siguranţă publică;

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii generale:
– să fie cadre militare în rezervă, provenite din poliţişti sau cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne;
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează respectiv, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen;
– nu au fost trecute în rezervă/nu le-au încetat raporturile de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale ori din motive imputabile lor.
– alte condiţii specifice posturilor scoase la concurs, prevăzute în fişele posturilor, condiţii ce vor fi menţionate în anunţurile proprii întocmite de unităţile la nivelul cărora se organizează concursuri;
Nu pot fi încadrate prin rechemare în activitate cadrele militare care au mai avut această calitate, dacă:
a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.

Nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, cu excepţia celor provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:
cererea de înscriere şi CV;
copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă.
autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
cazierul judiciar;
caracterizarea de la ultimul loc de muncă;
3 fotografii tip buletin de identitate;
două fotografii color 9 x 12 cm;
fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
copie a permisului de conducere (doar candidaţii pentru postul de subofiţer operativ principal şi conducător auto)

TEMATICĂ GENERALĂ:
Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor;
Organizarea şi conducerea Jandarmeriei Române;
Atribuţiile Jandarmeriei Române;
Personalul Jandarmeriei Române;
Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare;
Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare;
Infracţiuni contra persoanei;
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu;
Infracţiuni contra siguranţei publice;
Principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului.

BIBLIOGRAFIE:
Constituţia României, republicată (art.22-53);
Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare (art.4 – 18, art.19-22, art. 23-26).
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare (art.7-27, art.45-56);
Legea nr. 286/2009, privind Codul penal cu modificările şi completările ulterioare (art.188 – 198, art. 205-208, art.289 –309, art. 329-351);
Hotărârea nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului (art.6) din Anexă.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*