Primăria Peștera angajează Manager de Proiect

Primaria Pestera. FOTO Adrian Boioglu, ctnews.ro
Primaria Pestera. FOTO Adrian Boioglu, ctnews.ro

Primăria Comunei Pestera, jud. Constanta (Str Izvorului nr. 25 A, Comuna Peştera, Jud. Constanţa cod poştal 907240) organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinata, a postului de manager de proiect necesar depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate.

Primaria Comunei Pestera nu are functii care sa se incadreze in cerintele functiei de manager de proiect si doreste sa desfasoare o procedura publica de identificare a unui specialist cu experienta si pregatire in domeniu in vederea depunerii proiectului POCU pe axa mai sus mentionala.

1. Probele stabilite pentru concurs:  selecţia dosarelor de înscriere, interviu.

2. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe site-ul primariei (www.comunapestera.ro).

3. Condiţiile generale de participare la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

4. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • certificat de absolvire pentru ocupaţia manager proiect;
  • vechime de minim 5 ani in coordonare si monitorizare proiecte cu finantare nerambursabila.

5. Calendarul concursului:

– 5 septembrie 2016: data limita depunere dosare candidatura

– 6 septembrie 2016: data comunicarii dosarelor selectate pentru interviu

– 7 septembrie 2016: desfasurare interviu la sediul Primariei Comunei Pestera

– 8 septembrie 2016: afisarea rezultatelor interviurilor.

Un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • curriculum vitae – Europass.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate in copie conform cu originalul.

Observatie!

Proiectul la care facem referire in prezentul anunt urmeaza a fi depus, iar in eventualitatea in care va fi declarant castigator se va implementa in Comuna Pestera, jud. Constanta.

Bibliografia de concurs este următoarea:

1. Legea  nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

activități nonprofit de interers general, actualizată;

2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*