Primăria Medgidia caută un City Manager. Candidații care vor să fie mâna dreaptă a primarului Valentin Vrabie dau examen la sfârșitul lunii august

Valentin Vrabie. FOTO Adrian Boioglu
Valentin Vrabie. FOTO Adrian Boioglu

Municipiul Medgidia este în cautarea unui administrator public – omul care va lua deciziile în oraș și îl va sfătui pe primarul Valentin Vrabie. Funcția este una nouă în administrația locală de la Medgidia și cere un om pe cât de pregătit în administrație publică, pe atât de vizionar în a prezenta un proiect de management pentru oraș.

Concursul va avea loc pe data de 29 august 2016, la ora 10.00, la sediul Primăriei de pe strada Decebal, nr 35.

Condițiile generale impuse de Primărie pentru postul de administrator public sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
condiţii specifice:
-să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;
-cunoştinţe operare PC;

În vederea participării la concurs, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv pana la data de 18 august 2016 candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) proiect de management;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) scrisoare de intenție;
i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*