Carantina pentru orașul Ovidiu, prelungită cu încă 14 zile

Primăria orașului Ovidiu. FOTO Adrian Boioglu
Primăria orașului Ovidiu. FOTO Adrian Boioglu

Prefectura Constanța a anunțat că va fi prelungită carantina pentru orașul Ovidiu cu încă 14 zile. Măsura va intra în vigoare din 19 decembrie, ora 20.00.

Decizia de prelungire a carantinei  a fost luată vineri, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

Publicăm integral această hotărâre.

ART. 1 (1) Se propune prelungirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 19.12.2020, ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Ovidiu, județul Constanța.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. 1 este delimitat de următoarele coordonate geografice:

N 44°16′28.2″  – E 28°33′24.5″

N 44°14′29.9″  – E 28°34′28.3″

N 44°14′48.9″  – E 28°34′45.8″

N 44°14′54.6″  – E 28°33′02.3″

ART. 2 Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

ART. 3 Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, prevăzute în prezenta hotărâre, pe baza Declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

ART. 4 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:

identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri.

În intervalul orar 05.00-23.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;

deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță;

deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

participare la programe sau proceduri în unități sanitare și de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;

alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, administrarea unei proprietăți;

deplasarea pentru participarea la slujbele religioase în condițiile prezentei hotărâri;

deplasarea către instituțiile publice şi financiare;

În intervalul orar 23.00-5.00, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei cu următoarele excepții:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;

deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:

transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populației;

persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței şi protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor şi transporturilor;

persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță;

urgențe medicale;

îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

Ocupanții unui autovehicul, dacă nu sunt membri ai aceleiași familii, au obligația de a purta mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura.

Se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.

Prin grija administrației publice locale şi a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă şi acestea vor fi aduse la cunoștința populației.

Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății şi al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane;

Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor si respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății şi al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise şi deschise;

Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona menționată la art. 1, alin. 2 şi măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, al Poliției locale (după caz), efectivelor din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța, Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau altor factori desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale.

ART. 5  Se limitează numărul de persoane în cazul magazinelor sau centrelor/parcurilor comerciale astfel încât să se asigure 8 mp/persoana cu respectarea normelor de distanțare.

ART. 6 Magazinele sau Centrele/parcurile comerciale își vor reconfigura, acolo unde este posibil, circuitele, astfel încât să se asigure circuite unice, separate pentru intrare și pentru ieșire, poziționate constructiv neadiacent.

ART. 7 Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică, precum și pentru purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani.

ART. 8 Toate instituțiile publice vor analiza posibilitatea și vor dispune măsurile necesare pentru organizarea programului cu publicul numai în baza unor programări efectuate în prealabil.

ART. 9 Toate instituțiile publice vor desemna din cadrul personalului propriu responsabili pentru organizarea fluxului cu cetățenii.

ART. 10  Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății.

ART. 11 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

ART. 12 (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute la art. 67 din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 13 Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța.

ART. 14 Primăria localității Ovidiu va întreprinde demersuri, prin grija Comitetului Local pentru Situații de Urgență, pentru:

  1. respectarea pe teritoriul U.A.T-ului a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezenta Hotărâre.
  2. informarea populației asupra definiției de caz privind contactul direct, așa cum este stabilită de către Institutul Național de Sănătate Publică.
  3. asigurarea dezinfecției zilnice a spațiilor publice, conform calendarului stabilit de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța.
  4. colectarea deșeurilor şi asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice.
  5. asigurarea continuității aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței.
  6. asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populației prin unitățile farmaceutice specificate în analiza de risc.

ART. 15 Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, prezenta hotărâre se transmite Comitetului Național pentru Situații de Urgență şi Departamentului pentru Situații de Urgență, în vederea emiterii Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Ovidiu, județul Constanța, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, primăriei Ovidiu și altor factori interesați.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CTnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CTnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*